Doelstelling / Samenstelling

Doelstelling
De taakgroep Pastoraat heeft als doel het bevorderen van het omzien naar elkaar binnen de gemeente. In de ideale vorm betekent dit dat alle gemeenteleden vanuit het samen gemeente-zijn aandacht hebben voor elkaar en elkaar steunen. Een vijftal ouderlingen geeft samen met de pastoraal medewerker(s) en de bezoekpersonen uiting aan dit streven door gemeenteleden te bezoeken vanaf de leeftijd van 75 jaar. Als er in de gemeente behoefte is aan pastorale aandacht of pastorale bijstand, kan dit te allen tijde bij de predikant worden aangegeven. Speciale pastorale zorg, zoals bij ziekte en stervensbegeleiding, voorbereidende gesprekken voor doopbediening en huwelijksinzegening is veelal een taak van de predikant samen met de meest betrokken ouderling. Voor onvoorziene en onverwachte situaties kan contact opgenomen worden met een van de ouderlingen die daarvoor benaderd kan worden. Deze zal er voor zorg dragen dat het gewenste contact tot stand komt.
Elk jaar is er een aanbod van activiteiten waarbij diverse thema’s aan de orde komen die te maken hebben met geloof en leven. Doel van deze activiteiten is verbinding, ontmoeting en verdieping. Dit jaar zal weer een aanbod van activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd worden met thema’s en momenten voor ontmoeting. Het streven is om de onderlinge verbondenheid in De Bron te vergroten. Wij nodigen gemeenteleden van harte uit elkaar te ontmoeten om met elkaar van gedachten te wisselen rondom onder andere zingeving en vragen over het geloof.

Leden
De taakgroep bestaat uit de predikant, ouderlingen, jeugdouderlingen, pastoraal medewerkers en ouderlingen met bijzondere opdracht. Voorzitter: Jan Vrieswijk