Doelstelling / Leden

Intern en extern
De taakgroep Communicatie en Publiciteit houdt zich bezig met de communicatie en met publicitaire zaken aangaande De Bron in brede zin. Een goede communicatie is in deze moderne tijd belangrijk, zowel intern (binnen De Bron) als extern (buiten De Bron).

Uit de lucht vallen?
Het werk van de taakgroep moet goed aansluiten bij de kernwaarden van De Bron en bij haar missie, visie en bij het profiel en de organisatie van de gemeente (‘leven vanuit de Bron’). Communicatie komt niet zomaar uit de lucht vallen…

Wie, wat, waarom en wanneer?
Inderdaad, niet zomaar uit de lucht. Daarom is, naast specifieke klussen, een totaal-plaatje van communicatie nodig waarbij we ons afvragen: wie willen we met onze communicatie bereiken, wat willen we communiceren, wat willen we ermee bereiken, hoe bereiken we de betreffende doelgroep en hoe gaan we (op termijn) de effecten meten.

Wie?
Het gaat in eerste instantie om interne communicatie, dus om communicatie binnen De Bron. Op termijn kunnen we ons gaandeweg ook gaan richten op externe communicatie (zakelijke relaties, kerkelijke instanties, overheden, omwonenden, andere kerken, ‘zoekende’ kerkgangers, etc.)

Wat?
We communiceren over alles wat er binnen De Bron gebeurt. Het gaat daarbij om in-formeren, maar ook om te inspireren en om verbindingen tussen leden te stimuleren.

Hoe?
Hoe (op welke manier) bereiken we wie en hoe willen we de informatie delen? Te denken valt aan de volgende communicatiemiddelen: kerkblad de NieuwsBron, de website, e-mail en het mededelingenbord. Uiteraard schenkt de taakgroep ook aandacht aan moderne media, zoals Facebook en filmpjes. Sommige middelen worden al gebruikt; andere (nog) niet of in mindere mate. Ze kunnen elkaar aanvullen en/of versterken.

Leden:
Ds. Nelleke Beimers, Henk Bosch (voorzitter), Nellie Brink, Wouter Klaassens en Gerdie van Spijker (notuliste).