Doelstelling / Inzet / Leden

Doelstelling
De brede doelstelling van de taakgroep Diaconaat is om de liefde van Christus zichtbaar te maken door om te zien naar elkaar. Het gaat om iedereen die hulp nodig heeft, dichtbij of veraf, in de eigen kerkelijke kring of daarbuiten. Meer vertaald naar de eigen gemeente De Bron: op een zinvolle en praktische wijze inhoud geven aan het dienst-baar-zijn (diaconaal-zijn) aan mensen binnen de gemeente en de eigen woonomgeving om zo een bijdrage te leveren aan de sociale en maatschappelijke opbouw van de samenleving.

Inzet diaconaat
De activiteiten hebben als hoofddoel een bijdrage te leveren aan het welzijn van de gemeenteleden. Het werkveld van de diaconie is gericht op de eigen kerkelijke gemeente en op de directe, lokale regio. Waar mogelijk probeert de diaconie mensen (financieel) te ondersteunen, zodat zij mee kunnen blijven doen in en hun bijdrage kunnen blijven leveren aan die samenleving ‘om de hoek’. Hulpvragen kunnen aan de leden van de diaconie worden gesteld (zie tabel diaconie) dan wel via de taakgroep pastoraat en/of gemeenteleden.

Leden werkgroep Diaconie:
Voorzitter Arjen van der Vinne
Secretaris Herman Wierenga
Penningmeester Berry de Vries
Notulist Jan Wup
Contactpersoon ZWO / Jan Rave
Voedselbank Kampen
Heilig Avondmaal Emmy Brink
Jan Rave
Tehuizen Jannie de Roode
Vervoersvoorziening Vacant
Josephine van de Kamp

Bankrekening Diaconie: NL41RABO 0373 7093 74