Jaarverslag

Jaarverslag 2017/2018 van de Gereformeerde kerk te IJsselmuiden-Grafhorst

Dit jaarverslag beschrijft in algemene bewoordingen wat er zoal aan activiteiten heeft plaats gevonden.

De vieringen
De zondagse eredienst is het kloppend hart. Daar ontmoeten we elkaar en zoeken wij God. In de bijeenkomsten wordt ook de diversiteit van onze gemeente zichtbaar: “normale” zondagse diensten, kinderdiensten i.s.m. een basisschool uit IJsselmuiden, speciale dienst voor verstandelijk gehandicapten, diensten met medewerking van musici waaronder de eigen cantorij etc. In het bijzonder willen we de prachtige korte vieringen op weg naar het Paasfeest benoemen en het brede Kerstaanbod binnen de diverse ouderenclubs.

Elke zondag (m.u.v. de zomerperiode) is er kinderkring. Voor de jongeren in onze gemeente zijn in het afgelopen seizoen diverse activiteiten georganiseerd, waaronder gezamenlijke maaltijden waarin ondermeer de toegevoegde waarde van het kerk zijn besproken werd. Ook het feest van de doop en het lopend open heilig avondmaal, waaraan ook de kinderen deelnemen, zijn jaarlijkse terugkerende hoogtepunten.

We zijn mensen behulpzaam bij het markeren van allerlei bijzondere levensmomenten, zoals: geboorte, doop, relatie en huwelijk en rond het afscheid nemen bij de dood.

Toerusting, ontspanning en oecumene
Er is een aanbod aan uitdagende doordeweekse ontmoetingen. Hierbij werken we ook samen met de kerken uit Kampen. Leerzaam voor jeugd en volwassenen: bijvoorbeeld de Middengroep, Jeugdclub en avonden van Vorming en Toerusting.

Hulpverlening, pastoraat en diaconaat
In het kader van hulpverlening over de grenzen heen zijn we nauw verbonden met specifieke ontwikkelingsprojecten. Af en toe reizen gemeenteleden ook daadwerkelijk naar de minder bedeelde gebieden op deze aarde of ondersteunen we de plaatselijke voedselbank.
We zien om naar elkaar en wie daar behoefte aan heeft kan rekenen op persoonlijke aandacht en ontmoeting; voor wie het nodig heeft is er diaconale ondersteuning.

De Bron: heringericht tot een eigentijds gebouw
Enige jaren geleden moesten we als kerk bij het beroepen van een nieuwe predikant een meerjarenbegroting opstellen. Deze meerjarenbegroting maakte duidelijk dat we financieel gezien geen ruimte meer hadden voor het aantrekken van een fulltime predikant. Gekozen werd voor een variant waar in de komende jaren een financiële buffer wordt aangelegd ten behoeve van de bekostiging van het pastoraat in de jaren dat er onvoldoende middelen voorhanden zijn. Vanuit dit toekomstplan werd besloten om de pastorie in 2015 te verkopen. De renteopbrengst over een deel van de netto verkoopopbrengst wordt vanaf heden gebruikt als voeding voor de genoemde buffer. Een ander deel zou aangewend gaan worden voor het eigentijdser maken van ons kerkgebouw.
In 2016 zijn deze afspraken nader in gang gezet. Zo zijn de verkregen middelen uit de verkoop voor langere tijd uitgezet en zijn de eerste voorbereidingen voor de herinrichting van ons kerkgebouw getroffen. De voorstellen zijn begin 2017 door de kerkenraad goedgekeurd waardoor er groen licht gegeven is zodat de werkzaamheden vanaf Pinksteren 2017 t/m de zomerperiode 2017 hun beslag konden gaan krijgen. Het resultaat mag er wezen: een gedraaide kerkzaal met een frisse moderne look waarbij we ook diverse ondersteuning van de huidige mediatechnieken hebben aangebracht. We merken dat dit zeker een positieve uitwerking heeft op het aantal bezoekers tijdens de kerkdiensten. Daarnaast zien we dat ook bij het verzorgen van uitvaarten ook niet kerkleden of leden van andere kerken vaker een beroep op ons kerkgebouw wordt gedaan. Voor het realiseren van de herinrichting hebben naast de aanwending van onze eigen middelen ook een tweetal subsidies ontvangen.