Missie / Visie

Wie zijn wij?
We zijn een protestantse kerkgemeenschap in IJsselmuiden. Onze kerk draagt de betekenisvolle naam De Bron. Een bron was en is een markeringspunt in het landschap, een plaats waar je op adem kunt komen en elkaar kunt ontmoeten. Zo geldt dat ook voor onze kerk De Bron. In het Hebreeuws – dat is de taal waarin het Oude Testament is geschreven – is een ander woord voor ´bron´ het woord ´oog´. Dat is veelzeggend. De Bron is een plaats waar je gezien wordt door anderen en waar jij oog wilt hebben voor een ander. Waar de Ander, God, jou op het oog heeft en waar jij de Ander, God dus, kunt zoeken. We zijn een veelkleurige, actieve gemeente met relatief veel betrokken kerkleden.

Wat doen wij?
Op zondagmorgen komen we een uur bij elkaar. Door samen te zingen en te bidden en ons te oriënteren aan verhalen uit de Bijbel en ons open te stellen voor God, hopen we moed en energie te krijgen voor ons leven van alledag. Willen we geïnspireerd worden om ons geloof handen en voeten te geven. Of soms ook gewoon maar even tot rust te komen in de hectiek van de week. ´Opladen´ is ook een goed woord. Daarnaast zijn er door de week allerlei vormende activiteiten en vergaderingen, want in De Bron zijn veel vrijwilligers actief. Hierover leest u verderop meer…

Plannen 2018
Belangrijke aandachtspunten voor 2018 zijn evenals voorgaande jaren de eredienst, het pastoraat, het diaconaat en de jeugd. De taakgroep Communicatie en Publiciteit, nieuw sinds 2016, heeft in 2016 vorm gegeven aan ons vernieuwde kerkblad de ‘NieuwsBron’. In 2018 gaat de taakgroep de vorm van communicatie binnen onze gemeente De Bron verder ontwikkelen.
We gaan blijvend extra aandacht geven aan de JMG-groep, Jonge Mensen en Gezinnen. Wat is de verwachting van het huidige kerk-zijn, de eredienst en activiteiten? Ontmoeting en met elkaar in gesprek zijn is belangrijk. De catechese en het clubwerk proberen we wat meer op elkaar af te stemmen. In 2016 heeft de kerkenraad besloten een begeleidingsteam voor het jeugdwerk op te richten. In 2017 is hieraan een eerste uitwerking gegeven. In 2018 zal dit meer concreet kunnen worden..
Dit jaar komt er een aantal vacatures. De kerkenraad komt graag in contact met gemeenteleden die mee willen denken en helpen om de kerk te besturen, om activiteiten mee helpen te organiseren en ideeën te ontwikkelen voor de toekomst. Ook het bezoeken van de wat oudere gezinnen en alleenstaanden is een dankbare activiteit. Doen we het samen, dan is het goed te doen om gemeente te zijn.
Kennen we elkaar? De kerkenraad gaat na denken hoe we als gemeente van De Bron elkaar beter leren kennen en komt mogelijk met ideeën en activiteiten in 2018.
Ook in 2018 gaan we actief zoeken naar mogelijkheden om de naam van onze kerk aan te passen om recht te doen aan het feit dat we een PKN gemeente zijn.