Zaalverhuur

Zaalverhuur kerkgebouw
Ons kerkgebouw kent diverse zalen die tegen een vergoeding gehuurd kunnen worden.

Ruimtes van De Bron kunnen worden gehuurd door leden en Christelijke/Kerkelijke organisaties waar leden van de kerk bij betrokken zijn. Voor niet-leden en niet-Christelijke/Kerkelijke organisaties, vindt verhuur in beginsel alleen plaats als activiteiten worden ontplooit die direct of indirect met het kerkenwerk te maken hebben. Een en ander na instemming van de koster, zo nodig na overleg met de taakgroep Administratie en Beheer.

De zalen die gehuurd kunnen worden:
Kerkzaal
Cither Clubzaal
Cimbel Consistorie
Tamboerijn
Oase
Hal

De huurbedragen zijn per dagdeel zijn per 01-08-2019 als volgt:

Zaal: Leden en Christelijke/Kerkelijke organisaties waar leden deel van uitmaken: Niet-leden en niet-Christelijke/Kerkelijke organisaties (na instemming van de koster):
Kerkzaal
– 1/4 – 1/10
– 1/10 – 1/4

€ 88
€ 120

€ 132
€ 182
Clubzaal € 23 € 35
Tamboerijn € 23 € 35
Consistorie € 23 € 35
Oase € 34 € 48
Hal € 34 € 48

NB. Onder ‘dagdeel’ wordt de volgende tijdsindeling verstaan:
Ochtend van 8.00 uur tot 12.00 uur
Middag van 13.00 uur tot 18.00 uur
Avond van 19.00 uur tot 23.00 uur

En verder:
– Met (aspirant) huurders wordt een huurprijs afgesproken voor maximaal 1 jaar.
– Vanaf 01-01-2015 worden de huren eens per 2 jaar met een percentage van 5% verhoogd steeds per 1/8.
– Ingeval van rouw- en trouwdiensten van kerkleden van De Bron wordt geen huur in verband met het gebruik van de (kerk)zalen in rekening gebracht.
– In geval van rouw- en trouwdiensten van niet-kerkleden van De Bron worden de volgende tarieven gehanteerd wat betreft de inzet van:
—– • Koster € 27,50 per uur
—– • Ondersteuning koster € 10,00 per uur
—– • Organist € 25,00 (eenmalig)
—– • Predikant € 52,50 per uur
– De predikant informeert de koster over het aantal ingezette uren. De koster stelt na afloop van de rouw- of trouwdienst een factuur op.
– Rouw- en trouwdiensten niet-kerkleden: geen collecte.
– Jubilea: geen collecte of anders dat de jubilaris hieraan een eigen bestemming geeft.
– Trouwdiensten kerkleden (in de Bron): collecte bestemd voor de kerk.
– Rouwdiensten kerkleden: geen collecte.
– Het zelf meenemen en gebruiken van eten & drinken is niet toegestaan.

Voor verder informatie over tijden, mogelijkheden, overige voorwaarden en reserveringen kunt u contact opnemen met onze koster Roelof Landman zie Contactpersonen.